Giới thiệu

Giới thiệu Văn Phòng Luật Sư Sao Vàng

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CAPACITY PROFILE

 

Lời đầu tiên VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng!

The first, GOLDEN STAR LAW OFFICE would like to send the warmest greetings

to you-our valued clients! 

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG xin giới thiệu quá trình thành lập, hoạt động, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cung cấp dịch vụ pháp lý của chúng tôi như sau:

GOLDEN STAR LAW OFFICE would like to introduce our establishment, operation, professional capacity, and practical experience in providing legal services as follows:

  1. 1.  GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG/ABOUT US  

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG được thành lập theo Giấy đăng ký họat động Văn phòng luật sư số 41.01.0841/TP/ĐKHĐ ngày 06/8/2008 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ nhất ngày 26/9/2018. Địa chỉ trụ sở tại Căn E1, tầng 9 tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ thuộc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Văn phòng được phép họat động kể từ ngày 06/8/2008.

GOLDEN STAR LAW OFFICE was established under the certificate of operation registration of law firm No. 41.01.0841/TP/DKHĐ dated August 6, 2008 issued by the Department of Justice of Ho Chi Minh City, changed for the first time on September 26, 2018. Place of business located in Apartment E1, floor 9 Golden King Tower, 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Hochiminh City. This area is the financial, banking, commercial, and service center of Phu My Hung urban area. The office has been allowed to operate since August 6, 2008.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực bắt giữ tàu biển, bảo hiểm thương mại, vận tải biển, tai nạn hàng hải, kinh doanh thương mại, dân sự và các dịch vụ pháp lý khác. Thực hiện tư vấn pháp lý và/hoặc tham gia với vai trò là Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và/hoặc Người đại diện trong tố tụng hoặc người đại diện ngoài tố tụng.

GOLDEN STAR LAW OFFICE provides legal services in the range of ship arrest, marine insurance, shipping, marine accident, commercial business, civil, and other legal services. Provide legal advice and/or participate in the role of a defense counsel of the litigants' legitimate rights and interests and/ or a legal representative in the proceedings or a representative outside the proceedings.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG đã có gần 15 năm kinh nghiệm thực tiễn thực hiện cung cấp các dịch vụ pháp lý mang lại lợi ích cao cho khách hàng trong các lĩnh vực sau:

GOLDEN STAR LAW OFFICE has nearly 15 years of practical experience in providing legal services that bring high benefit to clients in the following areas:

-   Tư vấn, giải quyết tranh chấp về Hợp đồng bảo hiểm;

Consulting, resolution of disputes regarding insurance contracts.

-  Tư vấn cho các Doanh nghiệp bảo hiểm trong việc giải quyết bồi thường bảo hiểm; khiếu nại/khởi kiện yêu cầu Người thứ ba bồi hoàn số tiền mà Doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường bảo hiểm;

Advising the insurance company on the settlement of an insurance claim; claim/sue to request the Third Party to reimburse the amount that the Insurance Company has indemnified the Insured.

-  Tư vấn cho các Doanh nghiệp bảo hiểm trong việc bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết các khiếu nại hàng hải tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại;

Advising insurers in arresting ships to secure settlement of maritime claims at Court or Commercial Arbitration;

-   Tư vấn, giải quyết các tai nạn hàng hải như đâm va, tàu bị chìm đắm, …

Consulting, solving maritime accidents such as collisions, shipwreck, running aground, explosion, fire, …

-   Thực hiện là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm, tranh chấp khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại Người thứ ba.

Acting as a defense counsel of the legitimate rights and interests of involved parties in insurance contract disputes, disputes, and claims for loss compensation from a third party.


Một số những lĩnh vực có thế mạnh, kinh nghiệm thực tế của VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG:

Some areas where GOLDEN STAR LAW OFFICE has strengths and practical experience:

* Từ ngày thành lập đến nay, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG đã thực hiện thành công nhiều vụ bắt giữ tàu biển theo yêu cầu của các chủ hàng tham gia bảo hiểm tại các đơn vị thành viên của TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT, TỔNG CÔNG CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH), TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI (MIC).

Since establishment until now, GOLDEN STAR LAW OFFICE has successfully carried out many ship arrests at the request of Consignees who have their cargo insured at BAO VIET INSURANCE CORPORATION, SAI GON - HA NOI INSURANCE CORPORATION (BSH), MILITARY INSURANCE CORPORATION (MIC).

* Tham gia thu đòi bồi thường thiệt hại hàng hóa vận chuyển bằng đường biển cho các chủ hàng, Doanh nghiệp bảo hiểm thông qua thương lượng, hòa giải trực tiếp với Chủ tàu nước ngoài/ Hội P & I nước ngoài. Hàng năm VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thụ lý giải quyết khoảng 30 vụ việc với tỷ lệ thu đòi thành công từ 80% trở lên. Trong 10 năm trở lại đây, các vụ khiếu nại Người thứ ba, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG đã thực hiện thương lượng, đàm phán trực tiếp với các Hội P & I nước ngoài gồm: WOE, NOE, THE UK P & I, THE LONDON P & I, GARD, SKULD, SWEDISH, BRITIANNA, AMERICAN, JAPAN P & I, KOREAN P & I, STANDARD; tham gia tư vấn bảo vệ quyền lợi cho các chủ tàu nước ngoài có tàu bị đâm va tại Việt Nam.

Participating in claim and recovery of the loss/damages of goods transported by sea for the consignee, and the insurance company through direct negotiation and mediation with foreign shipowners/foreign P&I Associations. Every year, the GOLD STAR LAW OFFICE handles about 30 cases with a successful collection rate of 80% or more. In the past 10 years, the GOLD STAR LAW OFFICE has negotiated directly with the following foreign P&I associations regarding third-party claims: WOE, NOE, THE UK P&I , THE LONDON P&I, GARD, SKULD, SWEDISH, BRITIANNA, AMERICAN, JAPAN P&I, KOREAN P&I, STANDARD; participate in consulting to protect the legitimate rights and interests of foreign ship owners whose ships have had maritime accidents such as collision, shipwreck, running aground in Vietnam. 

* Tham gia tố tụng một số vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH, CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẠN THÀNH, CÔNG TY CP GIAO NHẬN HÀNG HÓA VIỆT CÔNG, CÔNG TY TNHH MTV VŨ Ý,…; tham gia tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp; và các dịch vụ pháp lý khác cung cấp theo yêu cầu của các doanh nghiệp, cá nhân khác.

Participating in legal proceedings on some of the insurance contract disputes of Bao Minh Insurance Corporation, Van Thanh Steel Joint Stock Company, Viet Cong Freight Forwarding Joint Stock Company, Vu Y One Member Company Limited; provide regular legal consulting services for businesses; and provide other legal services at the request of businesses and individuals.

Với những luật sư, chuyên viên pháp lý đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, bảo hiểm, hàng hải,... các cộng sự là các luật sư tố tụng,  tiến sĩ luật, giảng viên chuyên ngành luật đã có rất nhiều trải nghiệm thực tiễn, bằng những kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, sự tận tâm, mẫn cán và cẩn trọng hợp lý, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG ngày càng đáp ứng tốt hơn sự thỏa mãn các yêu cầu chính đáng của “thân chủ”.

With lawyers and legal specialists who have many years of experience in the fields of commerce, insurance, and maritime…together with the associates are litigation lawyers, Law doctor, law lecturers who have had a lot of practical experience, with legal knowledge, experience, dedication, diligence, and reasonable care. GOLDEN STAR LAW OFFICE increasingly meets the satisfaction of legitimate requirements of "clients"

Trong các quan hệ xã hội hoặc các giao dịch dân sự, kinh doanh, thương mại, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có thể do các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan, Quý khách hàng bị người khác xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp hoặc bản thân Quý khách hàng là người bị khiếu nại/khởi kiện. Trong những trường hợp đó, nếu tự mình thực hiện Quý khách hàng có thể gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận dụng các quy định của pháp luật để bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để giúp Quý khách hàng bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, rất mong Quý khách hàng quan tâm đến các họat động tư vấn và bảo vệ quyền lợi của luật sư nói chung và dịch vụ pháp lý của VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG nói riêng. Đặc biệt là khi phát sinh tranh chấp, luật sư sẽ là người tư vấn cho Quý khách hàng các giải pháp để Quý khách hàng lựa chọn.

In social relations or civil, business, and commercial transactions, compensation for non-contractual damages may be due to objective or subjective reasons. Your legitimate rights and interests are infringed upon by others, or you are the person being complained/suited. In such cases, if you do it yourself, you may face many difficulties in applying the provisions of the law to best protect your legitimate rights and interests.In order to help you best protect your legitimate rights and interests, we hope that you will be interested in consulting activities and protecting the interests of lawyers in general and legal consulting services provided by the Golden Star Law Office in particular. Especially when a dispute arises, a lawyer will be the one to advise the client on solutions for the client to choose

Tham gia sử dụng dịch vụ pháp lý của VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG, Quý khách hàng sẽ giảm thiểu các rủi ro pháp lý mà nó có thể sẽ gây ra thiệt hại về tài chính hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý sẽ mang lại giá trị gia tăng cao hơn, trong khi đó chi phí sử dụng dịch vụ chỉ chiếm một phần nhỏ trong thiệt hại đã được phòng ngừa hoặc lợi ích gia tăng được nhận. Với phương châm Vì quyền lợi của thân chủ” VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG rất hân hạnh được cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác đáp ứng những yêu cầu hợp pháp của Quý khách hàng.

Using legal services of GOLDEN STAR LAW OFFICE not only helps clients to reduce legal risks that can cause financial losses but also brings greater benefits to clients, while legal service fees only account for a fraction of the damage prevented or benefit received. With the motto " For the clients’ interests first", GOLDEN STAR LAW OFFICE is very pleased to provide legal consulting services and other legal services to meet the legitimate requirements of customers.

2.  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ KINH NGHIỆM/ SCOPE OF SERVICES AND EXPERIENCE 

2.1. Tư vấn luật thường xuyên cho các doanh nghiệp/ Regular legal consulting service for businesses: 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp về/GOLDEN STAR LAW OFFICE provides regular consulting for businesses on:

-   Tư vấn cho các doanh nghiệp mua bảo hiểm tài sản, con người và bảo hiểm trách nhiệm tại các doanh nghiệp bảo hiểm;

     Consulting for businesses to buy property, life, and liability insurance at insurance companies.

-   Tư vấn cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

     Consulting the parties during the implementation of the insurance contract 

-   Tư vấn giao kết và thực hiện các hợp đồng thương mại;

     Consulting on signing and implementing commercial contracts

-   Tư vấn về quan hệ lao động;

    Consulting on labor relations 

-   Tư vấn pháp lý trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

    Consulting in business activities of enterprises.

2.2.    Tư vấn tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài Thương mại/ Consulting, participating in legal proceedings at Court or Commercial Arbitration:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý trong tố tụng dân sự đối với các vụ việc/GOLD STAR LAW OFFICE provides legal services in civil proceedings for the following cases:

- Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, tranh chấp thương mại;

   Insurance contract disputes, commercial disputes 

  - Tranh chấp giữa các Doanh nghiệp bảo hiểm với các chủ tàu là doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở chính trong lãnh thổ Việt Nam về yêu cầu bồi hoàn lại số tiền đã bồi thường bảo hiểm do lỗi của Người vận chuyển/Chủ tàu.

  Disputes between insurers and shipowners who are Vietnamese enterprises with headquarters located in Vietnam regarding the claim for reimbursement of the insured amount due to the fault of the Carrier/Shipowner. 

Khi được yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý, khách hàng được lựa chọn theo một hoặc kết hợp hai phương thức dưới đây/ When requesting legal services, clients can choose from one or a combination of the two options below:

   - Ủy quyền cho luật sư/chuyên viên pháp lý của VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng của khách hàng;

Authorize lawyers/legal specialists of GOLDEN STAR LAW OFFICE to exercise the legal rights and obligations of clients; 

 - Khách hàng cử người đại diện theo ủy quyền, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng với vai trò là Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

The client appoints an authorized representative, and GOLDEN STAR LAW OFFICE appoints a lawyer to protect the interests of the client in the role of a defender of the legitimate rights and interests of the involved parties.

2.3.   Tư vấn pháp luật về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm/ Legal advice on insurance contract disputes: 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”. Đây là lĩnh vực có tính chất phức tạp đòi hỏi phải có sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực bảo hiểm theo tập quán bảo hiểm quốc tế và pháp luật về bảo hiểm của Việt Nam. Trong gần 15 năm qua, chúng tôi đã thực hiện khiếu nại và/hoặc khởi kiện thành công nhiều vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

GOLDEN STAR LAW OFFICE is a law firm specializing in providing legal services on “Insurance contract disputes”. This is a complicated field that requires a deep understanding of the insurance industry according to international insurance practices and Vietnam's insurance law. Over the past 15 years, we have successfully filed claims and/or litigated many insurances contract disputes 

Đặc điểm cơ bản trong các vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm/ Basic features in insurance contract disputes: 

- Các điều khoản bảo hiểm được áp dụng chủ yếu theo tập quán bảo hiểm quốc tế. Nội dung của các điều khoản diễn giải khá phức tạp, do đó quan điểm giải quyết và áp dụng thỏa thuận, pháp luật và tập quán của Tòa án các cấp có sự khác nhau dẫn đến có nhiều rủi ro pháp lý trong quá trình giải quyết tranh chấp;

The insurance terms are applied mainly in accordance with international insurance practice. The content of the terms is interpreted quite complicated, so the views on settlement and application of the agreement, law, and custom of the Courts at all levels are different, leading to many legal risks in the process of dispute resolution 

- Người được bảo hiểm thường chưa thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

The insured often fails to properly and fully fulfill his obligations during the performance of the insurance contract 

 - Quyền lợi bảo hiểm lớn hơn rất nhiều lần so với khoản phí bảo hiểm phải nộp;

Insurance benefits are much larger than the premiums 

- Việc giải thích các điều khoản của hợp đồng thường theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm.

The interpretation of the terms of the insurance contract is often in favor of the insured 

Các nội dung quan trọng để khiếu nại và/hoặc khởi kiện thành công quyền lợi bảo hiểm: Chúng tôi phải được tham gia từ quá trình khai báo tổn thất, quá trình giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất và quá trình khiếu nại quyền lợi bảo hiểm.

Important points for a successful claim and/or lawsuit for insurance benefits: We must be involved as soon as the loss is discovered, during the process of inspection to determine the cause and extent of the loss, during the process of an insurance claim. 

2.4.   Tư vấn pháp luật về vận tải hàng hóa bằng đường biển/Legal advice on the carriage of goods by sea:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hàng hải bao gồm:

GOLDEN STAR LAW OFFICE provides legal consulting services in the maritime industry including:

-   Tư vấn về bảo hiểm tàu biển và bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển;

     Consulting on the hull and P&I insurance; insurance of goods transported by sea 

-    Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng do hậu quả của vụ tai nạn hàng hải;

     Protecting the client’s interests against the loss/damage resulting from a marine accident. 

-     Khiếu nại chủ tàu và/hoặc Người bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển (Hội P & I) bồi thường thiệt hại về tài sản, thương vong và trách nhiệm;

     Claims against the shipowner and/or the shipowner's civil liability insurer (P&I Association) for property damage, death, and injury, and liability 

-   Bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải hoặc thi hành án;

    Arresting a ship to secure the settlement of a maritime claim or to enforce a judgment 

-   Các vấn đề pháp lý khác trong lĩnh vực hàng hải.

    Other legal issues in the maritime industry. 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG đã thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong các vụ đâm va giữa tàu BEVERLY và tàu PHƯƠNG NAM, tàu MEDFRISIA và tàu BÌNH MINH 02, tàu HANJIN PRETORIA và tàu cá BV 7588TS, tàu MEDBAYCAN và Sà lan LA 05130.

GOLDEN STAR LAW OFFICE has provided legal services to organizations and individuals in the collision between the Vessel “BEVERLY” and Vessel “PHUONG NAM”; between Vessel MEDFRISIA and Vessel BINH MINH 02, between Vessel HANJIN PRETORIA and fishing boat BV 7588TS, between Vessel MEDBAYCAN and barge LA 05130. 

Hàng năm, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cho các Doanh nghiệp bảo hiểm (BẢO VIỆT, BIC, BSH,…) bắt giữ tàu biển từ 03 đến 05 vụ để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải.

Annually, GOLDEN STAR LAW OFFICE provides legal services to insurance companies (BAO VIET, BIC, BSH..) in arresting ships from 03 to 05 cases to ensure the settlement of maritime claims 

Hàng năm, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cho các chủ hàng và Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trung bình 30 vụ khiếu nại Chủ tàu/ Hội P & I về yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng hóa do tàu giao thiếu hàng và/hoặc gây tổn thất hàng hóa.

Annually, GOLDEN STAR LAW OFFICE provides legal services to consignees and insurance companies to execute an average of about 30 claims against shipowners/P&I Club for the shortage or damage to the cargo caused by the Vessel. 

3.  ĐỘI NGŨ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG/ LEGAL TEAM OF GOLDEN STAR LAW OFFICE

3.1 . Luật sư Trần Văn Hựu – Trưởng Văn phòng/Tran Van Huu - Lawyer – Head of the law office

Học vấn và bằng cấp/ Education and qualifications:

-   Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1994

    Bachelor of Law, Hanoi Law University, 1994

-   Chứng chỉ tốt nghiệp lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư, 2004

    Certificate of graduation from the Professional Training Class of Lawyers, 2004

-   Chứng chỉ hành nghề luật sư, 2007

     Legal practicing certificate 2007

-   Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, 2007

     Member of Hochiminh City Bar Association, 2007

-   Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC), 2015

     Arbitrator of the Pacific International Arbitration Center (PIAC), 2015

Lĩnh vực hành nghề/ Legal practice areas: 

-   Bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải;

    Arresting ships to secure settlement of maritime claims 

-   Khiếu nại các chủ tàu gây ra thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và trách nhiệm;

    Claims against ship owners causing damage to health, life, property, and liability 

-   Tư vấn, tranh tụng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, tranh chấp thương mại, tranh chấp dân sự.

    Consulting, litigation, and settlement of insurance contract disputes, commercial disputes, and civil disputes. 

Kinh nghiệm thực tế/Legal practice experience: 

Luật sư Trần Văn Hựu có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý và Bảo hiểm hàng hải. Từ năm 2008 đến nay, Luật sư Hựu đã trở thành một luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ vận tải biển, giải quyết tai nạn hàng hải và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Lawyer Tran Van Huu has more than 20 years of experience in the field of Marine and Insurance law. From 2008 up to now, Lawyer Huu has become an experienced lawyer in the field of commerce, shipping, marine accident settlement, and insurance contract disputes.

-   Thực hiện bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, hàng năm thực hiện từ 03 vụ đến 05 vụ/năm.

Arresting ships to ensure settlement of maritime claims, from 03 to 05 cases/year 

-   Hàng năm tham gia thực hiện khiếu nại khoảng 30 vụ việc với các chủ tàu nước ngoài để yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng hóa do giao hàng thiếu hoặc gây tổn thất hàng hóa (bị hư hỏng do ẩm ướt, nước biển, nước mưa, nước sông tràn vào hầm hàng, bị nhiễm bẩn, bị cháy…).

Participates in making claims about 30 claims against foreign ship owners to claim compensation for shortages or damaged cargoes caused by ships (cargo damaged by moisture, seawater, rainwater, river water overflowed into the cargo hold, contaminated damage, burned damage...). 

Tham gia giải quyết các vụ tai nạn hàng hải: vụ đâm va giữa tàu BEVERLY và tàu PHƯƠNG NAM; vụ đâm va tàu MEDFRISIA và tàu BÌNH MINH 02, vụ đâm va tàu HANJIN PRETORIA và tàu cá BV 7588TS, vụ đâm va tàu MEDBAYCAN và Sà lan LA 05130 và vụ đâm va tàu LISA AUERBACH với tàu MỸ AN 01.

Participating in settlement maritime accidents: the collision between the vessel BEVERLY and the vessel PHUONG NAM; a collision between vessel MEDFRISIA and vessel BINH MINH 02, a collision between vessel HANJIN PRETORIA and fishing boat BV 7588TS, a collision between vessel MEDBAYCAN and barge LA 05130 and collision between LISA AUERBACH and vessel MY AN 01.

3.2.  Luật sư Nguyễn Trung Trực/ Nguyen Trung Truc- Lawyer

Học vấn và bằng cấp/ Education and qualifications:

-   Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Phân hiệu Đại học Hàng hải Phía Nam tại TPHCM, 1992

    Bachelor of Navigation, Maritime University Southern Branch in Hochiminh City, 1992

-   Cử nhân Luật học, Trường Đại học Huế, 2002

    Bachelor of Law, Hue University, 2002

-   Chứng chỉ tốt nghiệp lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư, 2010

    Certificate of graduation from the Professional Training Class of Lawyers, 2010

-   Chứng chỉ hành nghề luật sư, 2016

    Legal practicing certificate 2007

-   Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, 2016

    Member of Hochiminh City Bar Association, 2016

-    Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường Bảo hiểm Phi Nhân thọ do Viện Phát triển Bảo hiểm, Cục Quản lý – Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính, 2022.

Certificate of Support in Claims settlement of Non-Life Insurance by Insurance Development Institute, Insurance Supervision and Administration Department, Ministry of Finance, 2022. 

Lĩnh vực hành nghề/ Legal practice areas: 

-   Bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải;

    Arresting ships to secure settlement of maritime claims; 

-   Khiếu nại người thứ ba theo yêu cầu của chủ hàng/Doanh nghiệp bảo hiểm;

    Claim against the third parties at the request of the cargo owner/ insurance company 

-  Tư vấn, tranh tụng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, tranh chấp thương mại và lao động.

   Consulting, litigation and settlement of insurance contract disputes, commercial and labor disputes.

Kinh nghiệm thực tế/ Legal practice experience:

Luật sư Nguyễn Trung Trực đã có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực quản lý về kinh doanh, giám định và bồi thường bảo hiểm hàng hải & TSKT tại các Doanh nghiệp Bảo hiểm lớn tại Việt Nam như: Bảo Việt, PJICO…và 03 năm làm Trưởng phòng pháp chế chuyên về lĩnh vực lao động cho Chi nhánh Cty Vận tải Hỗn Hợp Việt Nhật Số 1(LOGITEM CORP No 1) tại TPHCM, 03 năm làm việc tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG.

Lawyer Nguyen Trung Truc has over 20 years of experience working in the field of business management, claims and surveys for marine insurance, Property- Engineering Insurance at reputable insurance companies in Vietnam such as Baoviet, PJICO……and has 03 years of experience working as Head of Legal Department specializing in human resource management for Branch of LOGITEM VIETNAM CORP NO 1 in Hochiminh City, 03 years experience working as senior Lawyer at GOLDEN STAR LAW OFFICE 

3.3.   Kỹ sư Đoàn Văn Thắng -Trợ lý pháp lý/ Doan Van Thang- Engineer - Legal Assistant

Học vấn và bằng cấp/ Education and qualifications:

-  Kỹ sư Điều khiển tàu biển, trường đại học Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, 2004.

   Bachelor of Navigation, Hochiminh City University of transport, 2004

-  Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 2022

   Bachelor of Laws, Hochiminh City University of Law, 2022

-  Chứng chỉ giám định hàng hóa chuyên nghiệp cấp 1 & 2 của Lloyd’s, 2011

   Lloyd's Certificate of cargo surveying proficiency 1&2 

Lĩnh vực chuyên môn/Areas of expertise:

-   Tư vấn pháp lý về giám định tổn thất và giải quyết bồi thường các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải.

    Legal advice on cargo damage survey and marine insurance claim settling 

-   Tư vấn thu đòi bên thứ ba sau bồi thường bảo hiểm đối với bảo hiểm hàng hóa, TSKT…

    Advising the Insurer on claim compensation from a responsible third regarding marine insurance, and property-engineering insurance after the loss has been paid to the Assured.

 

Kinh nghiệm thực tế/ Work experience: 

-  04 năm kinh nghiệm làm Giám định viên hàng hải tại các Công ty Giám định Viễn Đông, Bảo Tín, NORI, …

   04 years of working experience as a marine surveyor at reputably inspection companies such as Vien Dong, Bao Tin, NORI, etc.

-  13 năm kinh nghiệm làm chuyên viên giám định, bồi thường và đòi người thứ 3 liên quan đến các nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải tại Phòng Giám định bồi thường Hàng hải Công ty Bảo Việt Sài Gòn;

   13 years of experience working as a claim handler at marine claims and survey department- Baoviet Insurance corporation- Saigon Branch. 

-   03 năm kinh nghiệm là trợ lý luật sư tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG.

    03 years of experience working as an assistant lawyer at GOLDEN STAR LAW OFFICE. 

3.4. Phạm Ngọc TuyênTrợ lý pháp lý/ Pham Ngoc Tuyen – Legal Assistant

 Học vấn và bằng cấp/ Education and qualifications:

-   Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2021

    Bachelor of Law, Hanoi Law University, 2021 

-   Chứng chỉ tốt nghiệp lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư, 2022

    Certificate of graduation from the Professional Training Class of Lawyers, 2022 

Lĩnh vực hành nghề/Areas of expertise: 

-   Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, tranh chấp thương mại, tranh chấp dân sự.

    Advise settlement of insurance contract disputes, commercial disputes, civil disputes 

Kinh nghiệm thực tế/Work experience: 

-   Chuyên viên bảo hiểm Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long;

    Insurance specialist at Bao Long Insurance Joint Stock Company 

-   02 năm kinh nghiệm là trợ lý luật sư tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG

    02 years of experience working as an assistant lawyer at GOLDEN STAR LAW OFFICE. 

Mọi thông tin cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ: 

 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG 

VP: Căn E1, tầng 9 tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam

Hotline: 0962 756 747

Email: [email protected] - [email protected]

For any information, please contact:

GOLDEN STAR LAW OFFICE

Office: Apartment E1, 9th floor, Golden King Building, 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Hochiminh City, Vietnam

Hotline: 0962 756 747

Email: [email protected] - [email protected] 

1.  GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

 

 

2.  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ 


 

Chứng nhận khả năng chuyên môn: Luật sư Trần văn hựu 

  1. Thẻ luật sư do liên đoàn luật sư việt nam cấp ngày 01 tháng 8 năm 2010

 

 

  1. Chứng chỉ hành nghề luật sư số 3524/TP/LS-CCHN do bộ tư pháp cấp ngày 18 tháng 5 năm 2007

 

 

  1. Giấy chứng nhận Trọng tài viên số 56/PIAC-CN do Trung tâm trọng tài quốc tế thái bình dương cấp ngày 15 tháng 9 năm 2014

Chứng nhận khả năng chuyên môn: Luật sư Nguyễn trung trực 

  1. Thẻ luật sư do liên đoàn luật sư việt nam cấp ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

 

 

  1. Chứng chỉ hành nghề luật sư số 13065/TP/LS-CCHN do bộ tư pháp cấp ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

 

  1. Giấy chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm số 4.3.000.00139 do Viện phát triển bảo hiểm việt nam cấp ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

 

Chứng nhận khả năng chuyên môn: Trợ lý Luật sư Đoàn Văn Thắng 

  1. Giấy chứng nhận giám định hàng hoá stage 2 do tổ chức Lloyds cấp

 

 

  1. Giấy chứng nhận giám định hàng hoá stage 1 do tổ chức Lloyds cấp.


Văn Phòng Luật Sư Sao Vàng
VP: Căn E1, tầng 9 tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: (+84) 0903 744208 - Hotline: (+84) 0962 756747
Email: [email protected] - [email protected]